[ Oferta ] . [ Szkolenie ] . [ Mobbing ]

Jak Zaradzić Wojnie Podjazdowej, czyli Mobbing

Warsztaty odpowiadają na wiele trudnych pytań:

 • Co dyskryminacja ma wspólnego z mobbingiem?
 • Jakie zachowania są mobbingiem a jakie nie są i jak je rozpoznawać?
 • Co może zrobić człowiek w sytuacji gdy ma bezpośrednio do czynienia z mobbingiem?
 • Jak pracownik może przeciwdziałać zjawisku mobbingu?
 • Jak może przeciwdziałać przedsiębiorstwo?
 • Jakie działania może podjąć człowiek i firma w zależności od powstałej sytuacji związanej z mobbingiem?
 • Jak i gdzie szukać pomocy?
 • Jak sobie radzić z agresją, szantażem ze strony współpracowników?


Co to jest mobbing?

Zgodnie z Kodeksem Pracy:

mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników.

art. 94³ § 1 Kodeksu Pracy

Czy to dotyczy Twojej firmy?

Tak.
Dlaczego pracodawca powinien zabezpieczyć się przed skutkami – prawnymi i odszkodowawczymi – niewłaściwych zachowań swoich pracowników?
Po pierwsze dlatego, że za nie odpowiada!

Twoja Odpowiedzialność jako Pracodawcy


Pracodawca odpowiada za mobbing nawet w przypadku, gdy sam nie dopuścił się mobbingu, bowiem na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 94³ § 1 KP). W konsekwencji, nawet gdy mobbingu dopuszcza się pracownik, odpowiedzialność za to, co do zasady, ponosi sam pracodawca. W wyroku z dnia 3 sierpnia 2011r., (sygn. akt I PK 35/11), Sąd Najwyższy orzekł, iż „obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ma wymiar obowiązku starannego działania”. Oznacza to, że jeśli w postępowaniu sądowym dotyczącym mobbingu, pracodawca udowodni, iż podjął rzeczywiste oraz potencjalnie skuteczne działania z zakresu prewencji antymobbingowej, to wówczas taki pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing i nie będzie musiał wypłacać pracownikowi odszkodowania ani zadośćuczynienia. W takiej sytuacji do odpowiedzialności będzie mógł zostać pociągnięty jedynie rzeczywisty sprawca mobbingu, a nie pracodawca. W tej całej „awanturze” nie chodzi tylko o pieniądze, sprawy sądowe, ale o przyjazne środowisko pracy. Dobra atmosfera sprawia, ze ludziom chce się do tej pracy przychodzić a poczucie bezpieczeństwa zwiększa ich wydajność. Pracodawca podnosi wartość swojej marki a firma „bez afer” staje się bardziej atrakcyjną dla potencjalnych pracowników. Ludzie często nie wiedzą, że ich zachowanie to już mobbing. Myślą, że agresywnym zachowaniem wymuszą lepszą sprzedaż, obsługę, kompetencje, itp. Mylą stanowczość i zdecydowanie z agresją, zastraszaniem, nękaniem i nie jest to ich wina. Nikt im tego wcześniej nie powiedział, nie pokazał, gdzie jest granica takich zachowań. Nikt nie wyjaśnił jak postępować, żeby nie być posądzanym o mobbing. Możesz to nadrobić teraz, by uniknąć kłopotów w przyszłości.Korzyści dla pracowników


 • poznają wykładnię mobbingu
 • odróżnią zachowania mobbingowe od innych zachowań
 • zaakceptują uzasadnioną krytykę
 • przekonają się jak groźne może być to zjawisko dla ich zdrowia i kariery zawodowej
 • poznają groźne skutki mobbingu dla nich i ich otoczenia
 • będą wiedzieć jak zachowywać się w sytuacjach konfliktowych
 • nauczą się używać właściwych słów w porozumiewaniu się, żeby unikać popadania w konflikty
 • poznają i przećwiczą taki sposób porozumiewania się, żeby nie wzbudzać agresji ani nie być uległym wobec przełożonych albo podwładnych
 • zdobędą poczucie pewności siebie w zachowaniach w swoim środowisku pracy
 • dajemy wiele przykładów z życia, pokazujemy autentyczne sytuacjeKorzyści dla Pracodawcy


 • Twoi pracownicy są przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
 • masz udokumentowane działania w zakresie zapobiegania temu zjawisku
 • kadra kierownicza znając czynniki sprzyjające mobbingowi może je skutecznie eliminować
 • minimalizujesz nieoczekiwane wydatki związane z ewentualnymi pozwami sądowymi
 • budujesz świadomość swoich pracowników co do zjawiska i jego wpływu na efektywność i środowisko pracy
 • ludzie wiedzą jak się zachowywać w sytuacji zaistniałego konfliktu, co pozwoli im przeciwdziałać eskalacji zjawiska
 • wspierasz działania HR
 • polepszasz efektywność pracy kadry zarządzającej z powodu dostarczenia im kolejnego narzędzia zwiększającego ich kompetencje
 • zwiększasz sprzedaż z powodu polepszenia jakości pracy i wydajności swoich zespołów
 • zwiększasz swoje dochody
 • pokazujesz pracownikom, że dbasz o ich rozwój oraz przyjazne, ekologiczne środowisko pracy
 • budujesz markę pracodawcy dbającego o swoich pracowników
 • masz kolejny benefit dla pracownika wzmacniając jego lojalność wobec firmy


Forma prowadzenia zajęć


Zajęcia prowadzone są:

 • w oparciu o wartości humanistyczne – z uwagą na potrzeby, godność i swobodny rozwój człowieka oraz racjonalne myślenie
 • najczęściej przez dwie osoby: psychologa i trenera z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym i życiowym
 • w małych grupach, tylko i wyłącznie warsztatowo, co pozwala każdemu uczestnikowi przećwiczyć nabyte umiejętności
 • dostosowujemy program zajęć do konkretnych sytuacji w miejscu pracy (dzięki wcześniejszemu rozpoznanie potrzeb pracowników i pracodawcy)
 • cele realizujemy i osiągamy siłą i energią uczestników zajęć, wyzwalając je w miłej, przyjaznej i sympatycznej atmosferze
 • szkolenie w pełnej wersji pozwala odbyć uczestnikowi praktyczny trening radzenia sobie z tymi trudnymi, stresogennymi sytuacjami


Proces uruchomienia szkolenia


Cena


Ustalanie ceny szkolenia:

 • ustalana jest indywidualnie w zależności od szczegółowych wymagań pracodawcy, możliwości logistycznych, częstotliwości i ilości szkoleń, itp.
 • możliwe jest tworzenie cyklów i projektów długofalowych
 • standardowa cena za 1 dzień zajęć wynosi 5 000 PLN
 • możliwe rabaty i upusty nawet do 30% w zależności od ilości szkoleń i wypracowanego projektu szkoleniowego


Kontakt


[recaptcha id:Comentre size:compact theme:dark]